Nietolerancja laktozy u dorosłych - czym tak naprawdę jest? Przeskocz do treści
coloalert

Nietolerancja laktozy u dorosłych — czym tak naprawdę jest?

Coraz częś­ciej zdarza się, że na skle­powych półkach widz­imy artykuły spoży­w­cze, które nie zaw­ier­a­ją w sobie lak­tozy. Pewnie wiele osób zas­tanaw­ia się dlaczego stały się one tak pop­u­larne? Odpowiedź jest pros­ta — nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych tak samo, jak i u dzieci spo­tykana jest coraz częś­ciej, a ze wspom­ni­anym schorze­niem bory­ka się nawet co 3 oso­ba w Polsce. Jak więc rozpoz­nać, że dolegli­wość dotknęła również i nas?

nietolerancja laktozy objawy u dorosłych

Nietolerancja laktozy — objawy u dorosłych

Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy u dorosłych najczęś­ciej obe­j­mu­ją takie symp­to­my, jak:

  • wzdę­cia,
  • uczu­cie przele­wa­nia się w jelitach,
  • biegun­ki,
  • odbi­janie,
  • nud­noś­ci i wymioty,
  • zapale­nie zatok,
  • ast­mę,
  • bóle koś­ci i stawów,
  • osteo­porozę,
  • i wiele innych nieprzy­jem­nych symptomów.

Najważniejsze jest znalezienie przyczyny nietolerancji laktozy u dorosłych

Nietol­er­ancję lak­tozy u dorosłych może­my dzielić na gene­ty­czną nietol­er­ancję oraz nabytą. Jak więc dotrzeć do przy­czyny? Jeśli Two­ja nietol­er­anc­ja lak­tozy nie jest spowodowana mutacją w genie LCT, który ma za zadanie wyt­warzać enzym traw­ią­cy lak­tozę, to być może jest ona odwracal­na. Przy nabytej nietol­er­ancji lak­tozy najczęś­ciej wystar­czy wyleczyć samą infekcję bak­teryjną, by móc wró­cić do spoży­wa­nia pro­duk­tów mlecznych. Pamię­ta­jmy jed­nak, że lak­toza wys­tępu­je nie tylko w mleku! Możesz znaleźć ją również w wielu innych artykułach spoży­w­czych, m.in. słody­czach, fry­tkach czy pieczywie.

Nietolerancja laktozy — objawy u dorosłych kobiet

Nie zapom­i­na­jmy także, że nietol­er­anc­ja lak­tozy u dorosłych jest bard­zo niebez­piecz­na dla kobi­et w ciąży. Dlaczego? Ich orga­nizm potrze­bu­je wtedy dużo wap­nia dla budowa­nia koś­ci i zębów malusz­ka. Jeśli więc nie dostar­czymy go z poży­wie­niem, przyszła mama może napotkać poważne kom­p­likac­je zdrowotne, takie jak osła­bi­e­nie koś­ci, a nawet osteoporozę.

Jeśli spostrzegłeś u siebie jakiekol­wiek z powyższych objawów nie zwlekaj i wykon­aj pomoc­ne badanie genetyczne.

mail