Przeskocz do treści
coloalert

Nietolerancja laktozy objawy

Nietol­er­anc­ja lak­tozy objawy to najczęś­ciej prob­le­my gas­tryczne takie jak bóle brzucha, wzdę­cia czy biegun­ki. Pac­jen­ci skarżą się również na “uczu­cie przele­wa­nia w brzuchu” i dyskom­fort zaraz po spoży­ciu pro­duk­tów mlecznych lub nawet kilka­naś­cie godzin później.

Nietolerancja laktozy objawy

Nietolerancja laktozy — objawy mogą dotyczyć nawet co trzeciego Polaka

Na nietol­er­ancję lak­tozy cier­pi około 37% społeczeńst­wa. Najczęś­ciej jest ona zapisana w naszym DNA. Oznacza to, że jesteśmy nosi­ciela­mi pewnego polimor­fiz­mu (wari­antu genu), który odpowiedzial­ny jest za traw­ie­nie cukru mlecznego lak­tozy. Moż­na to sprawdz­ić wykonu­jąc badanie gene­ty­cznego. W pop­u­lacji pol­skiej za właś­ci­we traw­ie­nie lak­tozy odpowiada­ją dwa polimor­fizmy genu LCT.

Nietolerancja laktozy objawy — nie bagatelizuj ich!

Pamię­taj, że nielec­zona pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy czyli właśnie ta zapisana w naszych genach może powodować m.in. osteo­porozę czy ast­mę. Dlat­ego też bard­zo ważne jest wyko­nanie stosownych badań, aby ją stwierdz­ić. Nie wszyscy chorzy odczuwa­ją takie same objawy nietol­er­ancji lak­tozy. Zdarza się, że objawy gas­tryczne są bard­zo dyskretne, a pac­jen­towi doskwiera np. częste zapale­nie zatok.

Nietolerancja laktozy objawy — jakich właściwie można się spodziewać?

Pier­wsze objawy nietol­er­ancji lak­tozy najczęś­ciej są związane z ukła­dem pokar­mowym. Wśród nich może­my wymienić m.in: bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, gazy, uczu­cie pełnoś­ci, uczu­cie przele­wa­nia, odbi­janie i ogól­ny dyskom­fort. Zdarza­ją się cza­sem również nud­noś­ci czy wymio­ty. Nie da się ukryć, że tego typu dolegli­woś­ci są nie tylko nieprzy­jemne ale przede wszys­tkim bard­zo wsty­dli­we. Dlat­ego znacznie obniża­ją kom­fort życia pac­jen­ta, utrud­ni­a­ją kon­tak­ty towarzyskie itp. Z cza­sem pac­jen­ci zaczy­na­ją odczuwać również inne objawy takie jak bóle mięśni czy stawów, osteo­poroza, zapale­nia zatok a nawet ast­ma czy egzema.

Dlaczego? Nietol­er­anc­ja lak­tozy typu dorosłego wiąże się ze stop­niowym (od ok. 2. roku życia) zanikiem enzy­mu traw­iącego lak­tozę (cuki­er mleczny) – lak­tazy. Zwyk­le orga­nizm pac­jen­ta w wieku 5–10 lat wyt­warza już tylko 5% początkowej iloś­ci lak­tazy. Z tego powodu wapń (zawarty np. w mleku i jego przetworach) nie może przyswa­jać się praw­idłowo, co powodu­je jego niedobo­ry i związane z nimi prob­le­my takie jak właśnie osteoporoza.

Nietolerancja laktozy objawy — jak sprawdzić, czy faktycznie są związane z nieprawidłowym trawieniem cukru mlecznego?

Ist­nieją dwa główne testy wykony­wane w przy­pad­ku pode­jrzenia nietol­er­ancji lak­tozy — jest to wodor­owy test odd­e­chowy oraz test gene­ty­czny. Zaletą tego drugiego jest to, że oprócz stwierdzenia ist­nienia takiej nietol­er­ancji pozwala określić jej charak­ter — wrod­zona czy nabyta.

Przy wtórnej nietol­er­ancji lak­tozy – np. z powodu infekcji bak­teryjnej – elim­i­nac­ja lak­tozy przez całe życie może być niepotrzeb­na. Z kolei jeśli nietol­er­anc­ja lak­tozy jest zapisana w naszych genach, dostar­czanie orga­niz­mowi tego skład­ni­ka wiąże się naraże­niem na groźne powikła­nia, np. ast­mę czy osteoporozę.

mail