Nietolerancja laktozy a Hashimoto – czy mając Hashimoto, odstawić laktozę? Przeskocz do treści
coloalert

Nietolerancja laktozy a Hashimoto – czy chorując na Hashimoto, trzeba zrezygnować z laktozy?

Przy­puszcza się, że nawet co 3 Polak (37% pop­u­lacji) może cier­pieć na pier­wot­ną nietol­er­ancję lak­tozy, czyli cukru mlecznego. Wiedza na tem­at obec­noś­ci tej choro­by jest szczegól­nie istot­na dla osób z przewlekłym zapale­niem tar­czy­cy typu Hashimo­to. Czy mając to schorze­nie, fak­ty­cznie musimy zrezyg­nować z lak­tozy? Nietol­er­anc­ja lak­tozy a Hashimo­to – dowiedz się, jaki jest związek miedzy tymi dwiema chorobami.

nietolerancja laktozy a Hashimoto

Na czym polega pierwotna nietolerancja laktozy

Pier­wot­na nietol­er­anc­ja lak­tozy jest chorobą uwarunk­owaną gene­ty­cznie. Orga­nizm oso­by chorej wyt­warza znacznie mniej lak­tazy – enzy­mu rozkłada­jącego cuki­er mleczny. Powo­dem jest obec­ność specy­ficznego wari­antu jed­nego z genów – genu LCT. Prob­le­my z traw­ie­niem lak­tozy częs­to są przy­czyną przykrych dolegli­woś­ci , głównie ze strony prze­wodu pokar­mowego, takich jak bóle brzucha, wzdę­cia, biegun­ki, nud­noś­ci i wymio­ty, odbi­janie się czy uczu­cie przele­wa­nia w brzuchu.

Warto przeczy­tać: Masz prob­le­my gas­tryczne po wyp­i­ciu mle­ka? To może być nietol­er­anc­ja laktozy!

Nietolerancja laktozy a Hashimoto – eliminacja laktozy może wspomóc leczenie tarczycy

Zostało naukowo udowod­nione, że u osób chorych na Hashimo­to, nietoleru­ją­cych lak­tozy, rezy­gnac­ja z tego skład­ni­ka w diecie popraw­ia wchła­ni­an­ie tyroksyny (hor­monu stosowanego w lecze­niu choro­by Hashimo­to). Nie trze­ba więc pod­wyższać daw­ki leku, aby obniżyć poziom TSH. Cza­sem konieczne jest nawet jej zmniejszenie.

I właśnie dlat­ego zale­ca się, by wszys­tkie oso­by cho­ru­jące na Hashomo­to wykon­ały badanie na obec­ność nietol­er­ancji laktozy.

W bada­ni­ach przeprowad­zonych na 84 cho­ru­ją­cych na zapale­nie tar­czy­cy typu Hashimo­to mieszkańców basenu Morza Śródziem­nego i Tur­cji wykazano, że 63 z nich ma nietol­er­ancję lak­tozy. Okaza­ło się, że elim­i­nac­ja tego cukru doprowadz­iła do zmniejszenia poziomu TSH bez mody­fikacji daw­ki lewoskręt­nej tyroksyny. Z tego powodu autorzy bada­nia sugeru­ją, aby oso­by, które wykazu­ją duże waha­nia w stęże­niu hor­monu tyreotropowego i jed­nocześnie przyj­mu­ją wysok­ie daw­ki tyroksyny wykon­ały test w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy [2]”.

Nietolerancja laktozy a Hashimoto: tolerujesz laktozę? Rezygnacja z niej może nie mieć sensu

Czy wszys­tkie oso­by z przewlekłym zapale­niem tar­czy­cy powin­ny odstaw­ić cuki­er mleczy, nawet jeśli traw­ią go praw­idłowo? Nie. Postępu­jąc w ten sposób, mogą doprowadz­ić do rozwinię­cia się wtórnej nietol­er­ancji lak­tozy. Orga­nizm przes­tanie wyt­warzać lak­tazę, ponieważ lak­toza nie będzie dostar­czana. Z lak­tozy muszą zrezyg­nować wyłącznie ci chorzy na Hashimo­to , którzy rzeczy­wiś­cie nie traw­ią cukru mlecznego.

Warto pamię­tać również o tym, że odstaw­ia­jąc mleko i jego przetwory, musimy je zastąpić inny­mi pro­duk­ta­mi dostar­cza­ją­cy­mi  mniej więcej tych samych skład­ników odży­w­czych. W prze­ci­wnym razie grożą nam poważne niedobo­ry, m.in. wit­a­miny A, E, D, B, wap­nia, selenu czy fosforu.

Ciekawy artykuł: Celi­akia i Hashimo­to – dwie choro­by gene­ty­czne, które moż­na leczyć jed­ną dietą

Autor: Redakc­ja ser­wisu Genetyczne.pl
Zdję­cie: © Belchonock/123rf.com

Źródła:

[1] P. Zat­war­nic­ki, Nietol­er­anc­ja lak­tozy – przy­czyny, objawy, diag­nos­ty­ka, „Pielęg­niarst­wo i Zdrowie Pub­liczne” 2014, 4, 3.
[2] A. Rata­jczak, M. Moszak, M. Grzymisławs­ki, Zalece­nia żywieniowe w niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy i choro­bie Hashimo­to, „Pielęg­niarst­wo i Zdrowie Pub­liczne” 2017, 7 (4), s. 309.

 

 

mail