KTG czyli kardiotokografia - dowiedz się czym jest i kiedy powinnaś ją przeprowadzić! Przeskocz do treści
coloalert

KTG czyli kardiotokografia — dowiedz się czym jest i kiedy powinnaś ją przeprowadzić!

Kar­diotoko­grafia — pop­u­larnie nazy­wana też badaniem KTG — sku­pia się na reje­strowa­niu czyn­noś­ci ser­ca pło­du, a także czyn­noś­ci skur­czowej maci­cy. Dzię­ki KTG lekarze są w stanie wykryć m.in. takie schorzenia jak zakaże­nie wewnątrz­maci­czne czy niedotle­nie­nie pło­du, które mogą zagroz­ić zdrow­iu i życiu dziecka.

ktg

Na czym polega badanie KTG?

KTG najczęś­ciej wykony­wane jest pod koniec ciąży, a także pod­czas poro­du i trwa od 30 min­ut do godziny. Zwyk­le przeprowadzane jest poprzez mon­i­torowanie zewnętrzne, które pole­ga na umieszcze­niu na brzuchu przyszłej mamy pasów z czu­jnika­mi (tzw. pelota­mi). Jeden z czu­jników mierzy pracę ser­ca pło­du, nato­mi­ast dru­gi z nich robi pomi­ary skur­czów maci­cy. W niek­tórych przy­pad­kach wykonu­je się także wewnętrzne mon­i­torowanie KTG, które pole­ga na przeprowadze­niu czu­jni­ka przez szyjkę maci­cy i umieszcze­nie go na głów­ce pło­du. Warto pod­kreślić, że obie wer­sje bada­nia KTG są bez­pieczne zarówno dla mat­ki, jak i dziecka.

Czego dowiesz się dzięki KTG?

Badanie KTG udziela istot­nych infor­ma­cji o stanie zdrowia dziec­ka i bada m.in. waha­nia w czyn­noś­ci ser­ca pło­du. Czyn­ność ta powin­na mieś­cić się w przedziale od 110 do 160 uderzeń na min­utę, a wszelkie odchyle­nia od normy będą świad­czyły o pewnych zaburzeni­ach. Tachykardią nazy­wamy szyb­sze bicie ser­ca, a bradykardią — wol­niejsze. Z kolei akcel­er­ac­ja to przyspieszanie akcji ser­ca, decel­er­ac­ja — spadek, a oscy­lac­ja­mi określamy zmi­any w licz­bie uderzeń.

Kiedy warto wykonać wcześniejsze KTG?

W przy­pad­ku ciąży, która prze­b­ie­ga bez powikłań, KTG wykony­wane jest w dniu poro­du, nato­mi­ast jeżeli wys­tępu­ją kom­p­likac­je, badanie przeprowadzane jest nawet kil­ka tygod­ni wcześniej. Wśród zale­ceń do wcześniejszego bada­nia KTG moż­na wyróżnić m.in.: ciążę wielopłodową, słabe ruchy pło­du i jego wady ser­ca, wys­tępu­jące krwaw­ie­nie z pochwy, cukrzy­cę, nad­ciśnie­nie tęt­nicze lub chorobę nerek u mat­ki, a także kom­p­likac­je wys­tępu­jące przy poprzed­nich ciążach.

mail