Jak zrobić test na ojcostwo? Poznaj dostępne możliwości Przeskocz do treści
coloalert

Jak zrobić test na ojcostwo? Poznaj możliwości

Test na ojcost­wo może przy­dać się zarówno w sądzie, jak i dla oso­bis­tego użytku. Moż­na wykon­ać go w placów­ce medy­cznej lub samodziel­nie w domu i mieć pewność, że wynik będzie stupro­cen­towo wiary­god­ny. Dowiedz się więcej o tym jak robić testy na ojcostwo.

jak zrobić test na ojcostwo

Test na ojcostwo krok po kroku

Kiedy i jak zro­bić test na ojcost­wo? Badanie może być wyko­nane nawet pod­czas ciąży — po 8 tygod­niu wystar­czy pobrać od mat­ki krew, z której wyi­zolowane zostanie DNA dziec­ka. Nato­mi­ast po 15 tygod­niu moż­na wykon­ać test pod­czas bada­nia pre­na­tal­nego — na pod­staw­ie płynu owod­niowego. Po nar­o­dz­i­nach wystar­czą prób­ki DNA od dziec­ka oraz ojca, tzw. wymazy, pobier­ane z wewnętrznej strony policzka.

Gdzie i jak zrobić test na ojcostwo?

Czy trze­ba iść do punk­tu pobrań? Nie — test wystar­czy zamówić do domu, a po odd­a­niu prób­ki wyma­zowej, wysłać go z powrotem do lab­o­ra­to­ri­um. Moż­na również zbadać DNA oso­by bez odd­awa­nia wymazu — wystar­czy przed­miot, na którym zna­j­du­je się jej DNA — np. zuży­ta maszyn­ka do gole­nia czy włosy z cebulkami.

Pewność wyników w teście ojcostwa

Wyso­ka wiary­god­ność wyników bierze się z fak­tu, iż każdy człowiek ma całkowicie unikalne DNA. Pod­czas bada­nia ojcost­wa porówny­wane są mark­ery gene­ty­czne dziec­ka, które pochodzą w połowie od mat­ki i w połowie od ojca. Warto pamię­tać, że DNA jest takie samo w każdej komórce ciała — dlat­ego nie ważne, czy prób­ka pobier­ana jest z krwi, z włosa czy szc­zotecz­ki do zębów. Ten fakt oznacza, że bada­nia moż­na także wykon­ać przy uży­ciu DNA nieżyjącej już oso­by — o ile ma się np. przed­mio­ty, które do niej należały. Jak zro­bić test na ojcost­wo, by wynik był wiary­god­ny? Jeśli w bada­niu biorą udzi­ał tylko dwie oso­by (dziecko i potenc­jal­ny ojciec), warto wybrać lab­o­ra­to­ri­um, które bada 24 mark­ery DNA.

Prywatnie czy sądowo — jak zrobić test na ojcostwo?

Pry­watne testy na ojcost­wo wykony­wane są głównie do włas­nego użytku — gdy dane oso­by chcą się upewnić w spraw­ie ojcost­wa. Nato­mi­ast test sądowy ma miejsce najczęś­ciej w przy­pad­ku sporów o ali­men­ty oraz ustal­e­nia lub zaprzeczenia ojcost­wa. Musi być wyko­nany w placów­ce oraz w obec­noś­ci świad­ków — tak by nie było żad­nych wąt­pli­woś­ci od kogo pochodzi zebrany mate­ri­ał genetyczny.

Warto przeczy­tać: Test NOVA – innowa­cyjne badanie prze­siewowe noworod­ków i małych dzieci już w Polsce!

Zdję­cie: Pixabay.com

 

 

 

mail