Jak zajść w ciążę – 4 rady dla par starających się o dziecko Przeskocz do treści
coloalert

Jak zajść w ciążę – 4 rady dla par starających się o dziecko

Jak zajść w ciążę? To pytanie zada­ją sobie chy­ba wszys­tkie pary stara­jące się o dziecko. Wbrew pozorom poczę­cie nowego życia nie jest takim prostym zadaniem, jak nam się wyda­je. Co zro­bić, aby czas oczeki­wa­nia na ciążę nie trwał zbyt dłu­go? Oto kil­ka prostych rad, które pod­powiedzą Wam jak zajść w ciążę.

jak zajść w ciążę

Jak zajść w ciążę? Pilnujcie dni płodnych

Częste współży­cie może nie wystar­czyć do szy­bkiego zajś­cia w ciążę. Trze­ba jeszcze trafić na odpowied­ni moment. Orga­nizm kobi­ety został tak skon­struowany, że do poczę­cia może dojść tylko w określone dni w miesiącu. Chodzi oczy­wiś­cie o dni płodne – których jest łącznie ok. 6 w ciągu całego cyk­lu. Okres płod­ny wys­tępu­je już na kil­ka dni przed owu­lacją, w dzień owu­lacji oraz jeden dzień po owu­lacji. Para chcą­ca szy­bko zajść w ciążę, powin­na zatem kochać się właśnie cza­sie tych dni. Wtedy jej szanse na poczę­cie dziec­ka są bowiem największe.

Warto jed­nak pamię­tać, aby nie ograniczać współży­cia tylko tych kilku dni w miesiącu. Z prostego powodu. Cykl wielu kobi­et jest niereg­u­larny, w związku z tym ustal­e­nie, kiedy dni płodne dokład­nie mają miejsce, może być trudne. Jest to ważne również z psy­cho­log­icznego punk­tu widzenia. Seks powinien przynosić satys­fakcję obo­jgu part­nerom – trak­towanie go wyłącznie jako przykrego obow­iązku, środ­ka do osiąg­nię­cia celu (w tym przy­pad­ku ciąży) nie sprzy­ja pozy­ty­wnym relacjom między part­nera­mi. Taki seks może zwycza­jnie nie przynosić przyjemności.

Jak zajść w ciążę? Zachowajcie spokój!

Zre­lak­su­j­cie się, przys­tępu­jąc do zbliże­nia nie myśl­cie tylko i wyłącznie o tym, co chce­cie osiągnąć. Ciąży nie uda się uzyskać, gdy będziecie odczuwać ciągłą presję. Pon­ad­to jeśli do tej pory prowadzil­iś­cie dość inten­sy­wny tryb życia, zatrzy­ma­j­cie się na chwilę. Zmęcze­nie, podob­nie jak stres, może utrud­nić Wam poczę­cie dziecka.

Jak zajść w ciążę? Pamiętajcie o aktywności fizycznej i zdrowej diecie

Chce­cie popraw­ić swo­ją płod­ność i przyspieszyć poczę­cie? Tłuste, kalo­ryczne jedze­nie zastąp­cie świeży­mi warzy­wa­mi i owoca­mi. Zad­ba­j­cie też o kondy­cję fizy­czną. Nie musi­cie oczy­wiś­cie decy­dować się na for­sowne ćwiczenia. Zami­ast siedzieć przed telewiz­orem, wybierz­cie się na basen, spac­er albo pojeździ­cie na row­erze. W ten sposób pomoże­cie swo­jej płod­noś­ci. Jeśli do tej pory któreś z Was było nało­gowym palaczem, to czas starań o dziecko będzie najlep­szym powo­dem, aby wresz­cie porzu­cić nałóg. Jest to bard­zo ważne, ponieważ wszelkie uży­w­ki – papierosy, alko­hol itp. obniża­ją jakość komórek rozrodczych.

Jak zajść w ciążę? Skontrolujcie stan zdrowia

Przed rozpoczę­ciem starań o dziecko, koniecznie sprawdź­cie, czy z Waszym zdrowiem wszys­tko w porząd­ku. Gdy­by okaza­ło się, że któreś z Was ma jak­iś prob­lem zdrowot­ny, będziecie mogli szy­bko rozpocząć lecze­nie i dzię­ki temu oczeki­wanie na potomst­wo nie prze­ciąg­nie się w cza­sie. Jakie bada­nia warto wykonać?

W pier­wszej kole­jnoś­ci na pewno takie pod­sta­wowe bada­nia, jak mor­folo­gia, badanie moczu, bada­nia hor­mon­alne czy USG narządów rodnych.

Za prob­le­my z poczę­ciem dziec­ka lub utrzy­maniem ciąży częs­to odpowiada­ją też niepraw­idłowoś­ci gene­ty­czne. I właśnie dlat­ego warto pomyśleć o bada­ni­ach DNA, jeśli oczy­wiś­cie chce­my zwięk­szyć swo­je szanse na ciążę. Przede wszys­tkim powin­niśmy wyk­luczyć trom­bofil­ię wrod­zoną, czyli gene­ty­czną podat­ność orga­niz­mu na zakrzepicę oraz celi­ak­ię, czyli trwałą nietol­er­ancję glutenu. Najlepiej, aby na liś­cie badań znalazł się również kar­i­o­typ, ponieważ już nawet drob­ne niepraw­idłowoś­ci w obra­zie chro­mo­somów mogą być powo­dem prob­lemów z zajś­ciem w ciążę lub jej utrzymaniem.

 

 

 

mail