Jak leczyć niepłodność? Zobacz kilka przydatnych porad Przeskocz do treści
coloalert

Jak leczyć niepłodność?

Prob­lem niepłod­noś­ci może dotykać nawet około 15–20% osób stara­ją­cych się o potomst­wo. Pary, które mają kłopo­ty z poczę­ciem upragnionego dziec­ka częs­to szuka­ją wskazówek, które powiedzą im jak jak leczyć niepłodność.

jak leczyć niepłodność

Jak leczyć niepłodność samodzielnie?

Skuteczne lecze­nie niepłod­noś­ci zależy oczy­wiś­cie od jej przy­czyn. Cza­sa­mi wystar­czy zmi­ana try­bu życia, jed­nak w innych przy­pad­kach koniecz­na będzie pomoc lekarza. Obie oso­by powin­ny włączyć do swo­jego dnia akty­wność fizy­czną, zad­bać o wypoczynek i zdrową żywność oraz stron­ić od stre­su i uży­wek. Z kolei mężczyźni powin­ni unikać prze­grze­wa­nia swo­jego orga­niz­mu. Do niewskazanych czyn­noś­ci zal­icza się gorące kąpiele, wiz­y­ty w saunie oraz trzy­manie sprzętów elek­tron­icznych w okoli­cach krocza.

Jak leczyć niepłodność u lekarza?

Warto odwiedz­ić różnych spec­jal­istów, ponieważ przy­czyny niepłod­noś­ci mogą być o wiele poważniejsze niż sądz­imy. Najpierw warto zaplanować wiz­ytę u ginekolo­ga, który wyk­luczy wszelkie anom­alie w budowie układu rozrod­czego kobi­ety. Z kolei endokrynolog przyjrzy się tar­czy­cy oraz hor­monom, a urolog sprawdzi praw­idłowość narzędzi rod­nych mężczyzny oraz jakość jego nasienia. Pomóc mogą także tacy spec­jal­iś­ci jak psy­cholog czy sek­suolog, gdyż nierzad­ko prob­le­my z niepłod­noś­cią mają podłoże psychologiczne.

Jak leczyć niepłodność — badania DNA

Poz­nanie przy­czyny niepłod­noś­ci to kluc­zowy krok w pro­ce­sie jej leczenia. Ist­nieje wiele rodza­jów badań, które pomogą potwierdz­ić lub wyk­luczyć rozważane hipotezy. Warto jed­nak pamię­tać także o bada­ni­ach DNA. W ich skład wchodzą m.in. bada­nia kar­i­o­ty­pu oraz bada­nia konkret­nych genów.

Niepłodność a bezpłodność

Należy pamię­tać, że niepłod­ność a bezpłod­ność to dwa kom­plet­nie różne stany, a poję­cia te nie powin­ny być stosowane zami­en­nie. Niepłod­ność jest prze­cież jedynie stanem prze­jś­ciowym, który może zostać odwró­cony. Z kolei bezpłod­ność to per­ma­nent­na niemożność zajś­cia w ciążę i nie moż­na jej wyleczyć. Na szczęś­cie doty­ka jedynie 3–5% stara­ją­cych się par.

 

 

mail