Homocysteina – badania, normy, powody nadmiaru Przeskocz do treści
coloalert

Homocysteina – badania, normy, powody nadmiaru

Coraz więcej mówi się o homo­cys­teinie. I nic dzi­wnego – nad­mi­ar tej sub­stancji zwięk­sza m.in. ryzyko udaru mózgu i zakrzepicy, a w ciąży może przy­czy­ni­ać się do poronień i innych powikłań. Czym jest homo­cys­teina, dlaczego warto badań jej poziom i skąd bierze się hiper­ho­mo­cys­teine­mia? Sprawdź!

homocysteina

Homocysteina – normy

Normy poziomu homo­cys­teiny dla zdrowych osób są sto­sunkowo sze­rok­ie i wynoszą 5–15 μmol/l. Co mówią na ten tem­at źródła naukowe? „Wykazano jed­nak, że już stęże­nia rzę­du 10–13 μmol/l wywier­a­ją szkodli­we dzi­ałanie na śród­błonek naczyń” [1].

Gdy lekarz inter­petu­je wynik bada­nia na homo­cys­teinę, powinien brać pod uwagę różne czyn­ni­ki, m.in. wiek i płeć, a także ewen­tu­al­ną ciążę, obec­ność chorób towarzyszą­cych czy wyko­rzysty­wane sub­stanc­je lecznicze.

Homocysteina – badanie

Chcesz sprawdz­ić poziom homo­cys­teiny? Bard­zo słusznie! Badanie jest proste i pole­ga po pros­tu na pobra­niu krwi z żyły odłok­ciowej. Do punk­tu pobrań trze­ba zgłosić się na czc­zo, aby wynik był miar­o­da­jny i wskazał fak­ty­czny poziom homocysteiny.

Homocysteina – powody nadmiaru

Szla­ki przemi­an i pow­stawa­nia homo­cys­teiny są skom­p­likowane. W uproszcze­niu moż­na powiedzieć, że sub­stanc­ja ta pow­sta­je z dostar­czanej z poży­wie­niem metioniny. Zakłóce­nia na szlaku przemi­an albo inne czyn­ni­ki mogą powodować, że homo­cys­teina zna­j­du­je się w orga­nizmie w nad­mi­arze. Do możli­wych przy­czyn należą dieta boga­ta w biał­ka zwierzęce, obec­ność wari­antów genu MTHFR czy niezdrowy tryb życia.

 

Źródło:
[1] D. Gąsiorows­ka, K. Korzeniows­ka, A. Jabłec­ka, Homo­cys­teina, „Far­ma­c­ja Współczes­na” 2008, 1.

mail