Witaj w serwisie Genetyczne.pl eg: - O GENETYCE bez tajemnic - tematyczny serwis o CHOROBACH GENETYCZNYCH Przeskocz do treści
coloalert

Witaj w serwisie Genetyczne.pl

Ser­wis Genetyczne.pl stwor­zony został z myślą o osobach, które chci­ały­by dowiedzieć się czegoś więcej na tem­at różnych chorób gene­ty­cznych. Nasza strona dostar­czy  Państ­wu możli­wie jak najsz­er­szych infor­ma­cji na tem­at niek­tórych jed­nos­tek chorobowych uwarunk­owanych gene­ty­cznie, wskaże ich przy­czyny, najczęst­sze objawy oraz diag­nos­tykę. Na łamach Genetyczne.pl zna­jdziesz infor­ma­cję m.in na temat:

 • Neu­rofi­bro­ma­tozy
 • Dys­trofii miotonicznej
 • Zespołu Alpor­ta
 • Stward­nienia zanikowego bocznego
 • Wrod­zonej łam­li­woś­ci kości
 • Zespołu Ehlers-Dan­los
 • Zespołu Rus­sell-Sil­ver

Jak wykonać badanie?

Jeśli Ty, albo któryś z Twoich blis­kich cier­pi na jed­ną z takich chorób, konieczny jest specy­ficzny test, który jed­noz­nacznie potwierdz­ił­by daną jed­nos­tkę chorobową. Two­je pró­by zlokali­zowa­nia spec­jal­isty­cznych ośrod­ków diag­nos­ty­cznych są bezskuteczne? Jesteśmy tu, aby Ci pomóc!
Dla takich osób jak Ty, którym braku­je infor­ma­cji o możli­woś­ci zdi­ag­no­zowa­nia danego schorzenia, a dodatkowo bari­era językowa oraz brak wiedzy medy­cznej nie pozwala­ją na poszuki­wa­nia pomo­cy za granicą, udostęp­nil­iśmy nową, kom­plek­sową usługę.

Pomoże­my Ci w zor­ga­ni­zowa­niu określonego bada­nia gene­ty­cznego. Od początku do koń­ca przeprowadz­imy Cię przez wszys­tkie formalności.

Cały pro­ces bada­nia skła­da się z kilku etapów, na bieżą­co przez nas koor­dynowanych. Do najważniejszych z nich należą:

 • Zlokali­zowanie i wybór lab­o­ra­to­ri­um ofer­u­jącego najko­rzyst­niejsze warun­ki wyko­na­nia badania,
 • Pobranie mate­ri­ału do bada­nia w najbliższym punkcie medycznym,
 • Trans­port pobranych próbek do laboratorium,
 • Zlece­nie tes­tu genetycznego,
 • Wys­taw­ie­nie wyniku

Jeżeli są Państ­wo zain­tere­sowani szczegóła­mi doty­czą­cy­mi sposobu przeprowadzenia bada­nia, lub też szuka­ją Państ­wo szczegółowych infor­ma­cji na tem­at danej jed­nos­t­ki chorobowej prosimy o kontakt:

 

Zachę­camy także do kon­tak­tu mailowego:

mail