Choroby tarczycy dieta - jak poprawić funkcjonowanie tarczycy? Przeskocz do treści
coloalert

Choroby tarczycy dieta — jak poprawić funkcjonowanie tarczycy

Praw­idłowa dieta ma ogromne znacze­nie w chorobach tar­czy­cy (zarówno w nad­czyn­noś­ci, jak i niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy). Fakt ten potwierdza­ją liczne bada­nia naukowe. Jak się okazu­je zop­ty­mal­i­zowana dieta może zade­cy­dować o prze­biegu choro­by oraz zwięk­szyć skuteczność leczenia. Choro­by tar­czy­cy dieta – co jeść, aby wspomóc pracę gruc­zołu tarczycowego?

choroby tarczycy dieta

Choroby tarczycy dieta – co jeść, a czego unikać?

Dieta oso­by z chorą tar­czy­cą nie może być monot­on­na. Chory powinien dostar­czać w diecie mniej więcej tyle samo biał­ka, tłuszczu i węglowodanów, co oso­ba zdrowa (z ogól­nej populacji)[1]. W jego codzi­en­nym menu nie może zabraknąć następu­ją­cych produktów:

  • kwasów tłuszc­zowych omega‑3;
  • pełnowartoś­ciowego białka;
  • pełnoziar­nistych pro­duk­tów zbożowych;
  • żelaza, jodu, selenu, wit­a­miny D – w odpowied­nich dawkach.

Jed­nocześnie chory powinien bezwzględ­nie unikać: 

  • pro­duk­tów wysoko przetworzonych;
  • nasy­conych kwasów tłuszc­zowych [1];
  • pro­duk­tów z dużą zawartoś­cią kon­ser­wan­tów, sztucznych bar­wników i ulep­sza­czy smaku.

Choroby tarczycy dieta – o czym pamiętać przy chorobie Hashimoto?

Przy­czyną niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy bard­zo częs­to jest choro­ba Hashimo­to – przewlekłe, lim­fo­cy­tarne zapale­nie tar­czy­cy o podłożu autoim­muno­log­icznym. Dieta osób cier­pią­cych na to schorze­nie powin­na być obfi­ta w skład­ni­ki mające właś­ci­woś­ci prze­ci­wza­palne, a więc m.in. wspom­ni­ane już kwasy omega‑3, wit­a­m­inę D, wit­a­miny z grupy B oraz wit­a­miny antyoksy­da­cyjne. Białko powin­no pokry­wać nawet 25% dzi­en­nego zapotrze­bowa­nia na energię.

Choroby tarczycy dieta – czasem przy Hashimoto należy wykluczyć gluten i laktozę…

Bada­nia naukowe wskazu­ją, że nawet połowa chorych na Hashimo­to może mieć jed­nocześnie trwałą nietol­er­ancję glutenu (celiakię)[2]. Powo­dem współwys­tępowa­nia tych chorób jest ich autoim­muno­log­iczne podłoże. Od momen­tu zdi­ag­no­zowa­nia celi­akii do koń­ca życia oso­ba cho­ra musi ściśle przestrze­gać diety bezg­lutenowej. W prze­ci­wnym razie skład­ni­ki odży­w­cze z pokar­mu, suple­men­ty diety i leki na tar­czy­cę nie będę dobrze się wchła­ni­ać, a chory zacznie odczuwać różnego rodza­ju nieprzy­jemne dolegliwości.

Mówiąc o choro­bie Hashimo­to, warto wspom­nieć również o nietol­er­ancji lak­tozy (nietol­er­ancji cukru mlecznego). Piśmi­en­nict­wo naukowe poda­je, że oso­by z Hashimo­to, spoży­wa­jące lak­tozę, gorzej wchła­ni­a­ją tyroksynę, przez co muszą zaży­wać więk­sze daw­ki tego leku. I właśnie z tego powodu zale­ca się, by wszys­tkie oso­by cho­ru­jące na Hashomo­to wykon­ały badanie na obec­ność nietol­er­ancji laktozy:

W bada­ni­ach przeprowad­zonych na 84 cho­ru­ją­cych na zapale­nie tar­czy­cy typu Hashimo­to mieszkańców basenu Morza Śródziem­nego i Tur­cji wykazano, że 63 z nich ma nietol­er­ancję lak­tozy. Okaza­ło się, że elim­i­nac­ja tego cukru doprowadz­iła do zmniejszenia poziomu TSH bez mody­fikacji daw­ki lewoskręt­nej tyroksyny. Z tego powodu autorzy bada­nia sugeru­ją, aby oso­by, które wykazu­ją duże waha­nia w stęże­niu hor­monu tyreotropowego i jed­nocześnie przyj­mu­ją wysok­ie daw­ki tyroksyny wykon­ały test w kierunku nietol­er­ancji lak­tozy [3]”.

Nie oznacza to jed­nak, że wszys­tkie oso­by z choroba­mi tar­czy­cy, w tym z chorobą Hashimo­to muszą wyk­luczać z diety gluten i lak­tozę. Może­my o tym przeczy­tać w źródłach naukowych:

Wśród pac­jen­tów z autoim­muno­log­icznym zapale­niem tar­czy­cy należy rozważyć posz­erze­nie diag­nos­ty­ki w kierunku celi­akii, a w przy­pad­ku jej wys­tępowa­nia zas­tosować dietę bezg­lutenową. Z kolei wśród pac­jen­tów z rozpoz­naną nietol­er­ancją lak­tozy korzyś­ci przynieść może wprowadze­nie diety bezlak­to­zowej. Nie ma jed­nak wystar­cza­ją­cych dowodów skła­ni­a­ją­cych do rutynowego stosowa­nia diet elim­i­na­cyjnych w tej grupie chorych” [1].

Warto dodać, że elim­i­nac­ja glutenu i lak­tozy wiąże się jed­nocześnie z koniecznoś­cią elim­i­nacji wielu innych, wartoś­ciowych pro­duk­tów spoży­w­czych, m.in. bogatych w cenne wit­a­miny i min­er­ały. Stosowanie diety bezg­lutenowej i bezlak­to­zowej bez wyraźnych wskazań medy­cznych i bez wspar­cia ze strony diete­ty­ka może przynieść więcej negaty­wnych skutków niż pożytku.

Jaki z tego wniosek? Z glutenu i lak­tozy powin­ni zrezyg­nować tylko ci chorzy na Hashimo­to, którzy rzeczy­wiś­cie nie traw­ią tych skład­ników, a więc mają stwierd­zoną przy pomo­cy odpowied­nich badań celi­ak­ię i/lub nietol­er­ancję laktozy.

Źródła:

[1] K. Pas­tu­si­ak, J. Michałows­ka, P. Bog­dańs­ki, Postępowanie diete­ty­czne w chorobach tar­czy­cy, „Forum Zaburzeń Meta­bol­icznych” 2017, 8, 4, s. 159.
[2] [2] I. Wentz, Hashimo­to. Jak w 90 dni pozbyć się objawów i odzyskać zdrowie, Kraków 2017.
[3] A. Rata­jczak, M. Moszak, M. Grzymisławs­ki, Zalece­nia żywieniowe w niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy i choro­bie Hashimo­to, „Pielęg­niarst­wo i Zdrowie Pub­liczne” 2017, 7 (4), s. 309.

 

Zdję­cie:  © piksel/123rf.com

 

mail