Badanie ojcostwa w ciąży – kiedy można je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badanie ojcostwa w ciąży – kiedy można je wykonać?

Badanie ojcost­wa moż­na zro­bić jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi dziec­ka. Dostęp­ne jest ono już od 8. tygod­nia ciąży! To najw­cześniej dostęp­ny test na ojcost­wo na świecie. Jak wyglą­da taki test, na czym pole­ga i dlaczego warto go wykon­ać? Sprawdź.

badanie ojcostwa

Badanie ojcostwa w ciąży – na podstawie krwi matki

Ten rodzaj bada­nia ojcost­wa moż­na wykon­ać po skońc­zonym 8. tygod­niu ciąży. Wystar­czy pobrać próbkę krwi od ciężarnej, ponieważ zna­j­du­je się w niej wolne DNA dziec­ka. Po jego izo­lacji moż­na porów­nać je z mate­ri­ałem rodz­iców (od ojca wymaz z policz­ka) i wydać pewny wynik.

Badanie ojcostwa w ciąży – na podstawie płynu owodniowego

Po 15. tygod­niu ciąży moż­na wykon­ać badanie na ojcost­wo, do którego próbkę pobiera się w cza­sie badań pre­na­tal­nych. Od rodz­iców mate­ri­ał może być dowol­ny. Ten sposób pobiera­nia próbek od dziec­ka pozwala również zbadać stan jego zdrowia, m.in. w kierunku zespołu Downa.

Badanie ojcostwa w ciąży – dlaczego warto?

W ciąży kobi­eta potrze­bu­je przede wszys­tkim spoko­ju. Przy niepewnoś­ci co do ojcost­wa trud­no go uzyskać… Badanie ojcost­wa jeszcze na tym etapie pozwala więc zyskać spokój i zad­bać o siebie i dziecko. Stres może prze­cież nieko­rzyst­nie odbić się na zdrow­iu malusz­ka. Wynik tes­tu pozwala tez uzyskać sta­bi­liza­cję i poczu­cie bez­pieczeńst­wa, a także unor­mować sytu­ację prawną.

Co ważne, rezul­tat bada­nia w ciąży jest równie pewny jak po nar­o­dz­i­nach, ponieważ anal­i­zowane frag­men­ty DNA ustalone są w momen­cie poczę­cia, a potem nie zmieni­a­ją się. Żeby mieć całkow­itą pewność, nie trze­ba więc czekać do narodzin.

mail