Badanie hormonów tarczycy - które hormony sprawdzić? Genetyczne.pl Przeskocz do treści
coloalert

Badanie hormonów tarczycy

Badanie hor­monów tar­czy­cy  pozwala dowiedzieć się, czy gruc­zoł tar­czy­cowy funkcjonu­je praw­idłowo. Przy niskim poziomie hor­monów tar­czy­cy mówimy o niedoczyn­noś­ci, przy wysokim – o nad­czyn­noś­ci tar­czy­cy. Które hor­mo­ny należy sprawdz­ić, aby dowiedzieć się, czy z naszą tar­czy­cą wszys­tko w porząd­ku? Sprawdźmy!

badanie hormonów tarczycy

Badanie hormonów tarczycy – jakie hormony należy sprawdzić?

O tym, jak pracu­je nasza tar­czy­ca najlepiej powie nam anal­iza TSH – jed­nego z pod­sta­wowych hor­monów tar­czy­cowych w orga­nizmie człowieka. Badanie poziomu TSH niejed­nokrot­nie pozwala zdi­ag­no­zować zaburzenia funkcjonowa­nia tar­czy­cy, nawet przy braku widocznych objawów i praw­idłowym poziomie pozostałych hor­monów – FT3, FT4.

Trze­ba jed­nak pamię­tać, że poziom TSH ule­ga dość powol­nym zmi­anom. Dlat­ego bada­nia poziomu tego hor­monu nie powin­ny być wykony­wane w zbyt krót­kich odstę­pach cza­su. Inaczej może się okazać, że wynik, który otrzy­mamy, będzie doty­czył nie aktu­al­nego stanu, a np. tego sprzed kilku tygod­ni. Bywa też, że zaniżony poziom hor­monu TSH nie wyni­ka z niepraw­idłowej pra­cy tar­czy­cy, a jest efek­tem zaist­nienia innych czyn­ników – choć­by suple­men­tacji biotyny.

Częs­to, np. przy pode­jrze­niu nad­czyn­noś­ci tar­czy­cy, konieczne jest rozsz­erze­nie diag­nos­ty­ki o anal­izę pozostałych hor­monów, czyli wspom­ni­anych FT3 i FT4. Przy nad­czyn­noś­ci tar­czy­cy ich poziom jest prze­ważnie wyso­ki, nato­mi­ast poziom TSH – nis­ki. Może­my mieć również do czynienia z sytu­acją, kiedy hor­mo­ny FT3 i FT4 mieszczą się w normie, nato­mi­ast TSH pozosta­je obniżony. Wów­czas najczęś­ciej mówi się o tzw. sub­klin­icznej niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy.

Wyso­ki poziom TSH sugeru­je z kolei niedoczyn­ność tar­czy­cy, czyli stan, w którym gruc­zoł pro­duku­je za mało hor­monów. Wtedy również, aby postaw­ić diag­nozę, lekarz posiłku­je się wynika­mi dodatkowych badań, w tym bada­nia poziomu FT4. W przy­pad­ku niedoczyn­noś­ci tar­czy­cy raczej nie wykonu­je się nato­mi­ast bada­nia poziomu FT3, ponieważ jest ono wów­czas zbyt mało czułe.

Badanie hormonów tarczycy – wynik zawsze skonsultuj z endokrynologiem…

Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ normy dla hor­monu TSH są bard­zo sze­rok­ie. Niek­tórzy pac­jen­ci odczuwa­ją dolegli­woś­ci związane z niedoczyn­noś­cią tar­czy­cy, pomi­mo że poziom hor­monów w zasadzie jest praw­idłowy. Pon­ad­to normy dla TSH zostały uśred­nione i doty­czą osób w różnym wieku. Tym­cza­sem np. kobi­ety będące w wieku rozrod­czym powin­ny mieć niższy poziom TSH niż kobi­ety starsze. Trze­ba również pamię­tać o wszys­t­kich czyn­nikach, które mogą obniżyć lub pod­wyższyć poziom hor­monów tar­czy­cy. Jak widać nie jest to więc doskon­ała meto­da bada­nia i nie pozwala ona na postaw­ie­nie jed­noz­nacznej diag­nozy. Aby mogło to nastąpić, konieczne są dodatkowe testy.

Zdję­cie: © Designed by Javi_indy

 

 

mail