Badania prenatalne - dlaczego warto wykonać przed narodzinami dziecka? Przeskocz do treści
coloalert

Badania prenatalne — dlaczego warto wykonać przed narodzinami dziecka?

Dzię­ki badan­iom pre­na­tal­nym przys­zli rodz­ice mogą wcześnie wykryć niepraw­idłowoś­ci i schorzenia u dziec­ka, co pozwala także na naty­ch­mi­as­towe wprowadze­nie odpowied­niego i skutecznego leczenia. Dowiedz się, co zyskasz poprzez przeprowadze­nie testów pod­czas ciąży.

badania prenatalne

Wykrywanie wad dzięki badaniom prenatalnym

Warto pamię­tać, iż niek­tóre schorzenia wykryte poprzez bada­nia pre­na­talne moż­na leczyć jeszcze przed poro­dem, czyli wewnątrz­maci­cznie. Do takich chorób zal­icza się m.in. ane­mię, przepuk­linę przeponową, a także pewne schorzenia układu krąże­nia oraz układu moc­zowego. Przeprowadze­nie testów jest jed­nak istotne, nawet jeśli danej choro­by nie moż­na leczyć pre­na­tal­nie, ponieważ wczesne odnalezie­nie niepraw­idłowoś­ci u dziec­ka daje szan­sę na dowiedze­nie się więcej o danym schorze­niu oraz zapewnie­nie malu­chowi odpowied­niej opie­ki, już od pier­wszych min­ut życia.

Zadbaj o swój spokój

Wyko­nanie badań pre­na­tal­nych może być zbaw­i­enne również dla samych rodz­iców. W przy­pad­ku, gdy testy wykryją jakąś wadę, para nie zostanie wys­taw­iona na szok poporodowy i będzie mieć czas na przyzwycza­je­nie się do fak­tu, że życie ich malucha będzie nieco inne niż planowali. Warto jed­nak pamię­tać, że aż w 97% przy­pad­ków bada­nia pre­na­talne nie wykazu­ją żad­nych wad ani schorzeń u dziec­ka i mogą zapewnić przyszłych rodz­iców o praw­idłowym roz­wo­ju ciąży. Warto je wykon­ać choć­by, aby zapewnić sobie spokój na nad­chodzące miesiące.

Badania prenatalne a przebieg porodu

Oczy­wiś­cie niepraw­idłowoś­ci wykryte pod­czas badań pre­na­tal­nych mogą wpłynąć także na prze­bieg samego poro­du — część z nich będzie wyma­gała choć­by opie­ki nad ciążą w spec­jal­isty­cznym ośrod­ku, nato­mi­ast inne mogą wiązać się z koniecznoś­cią wyko­na­nia cesarskiego cię­cia. Przeprowadze­nie testów odpowied­nio wcześnie daje rodz­i­com więcej cza­su na przy­go­towanie się na wszelkie zmiany.

mail