Przeskocz do treści
coloalert

Badania prenatalne – 3 najpopularniejsze mity

Bada­nia pre­na­talne pozwala­ją sprawdz­ić stan zdrowia dziec­ka jeszcze w łonie mat­ki. To pozwala wykryć niepraw­idłowoś­ci i wady już na tym etapie, a więc i szy­bko rozpocząć odpowied­nie dzi­ała­nia. Nieste­ty wiele przyszłych mam boi się tego typu badań. Oto 3 mity na tem­at badań prenatalnych.

badania prenatalne

Badania prenatalne są groźne dla dziecka – mit

Nic bardziej myl­nego… Dzię­ki badan­iom pre­na­tal­nym moż­na wykryć wady jeszcze w łonie mat­ki. To z kolei pozwala zaplanować lecze­nie i zacząć je tak najszy­b­ciej, jak to możli­we – cza­sa­mi nawet zan­im dziecko przyjdzie na świat! To dla wielu maluchów ogrom­na szansa na poprawę jakoś­ci życia w przyszłoś­ci, ponieważ od razu zostaną objęte odpowied­nią opieką.

Zdrowe i młode kobiety nie muszą robić badań prenatalnych – mit

Każ­da przyszła mama powin­na zde­cy­dować się na bada­nia pre­na­talne. A to dlat­ego, że duża licz­ba niepraw­idłowoś­ci pow­sta­je spon­tan­icznie, bez wzglę­du na wiek kobi­ety (rodz­iców) czy choro­by obec­ne w rodzinie. Dobrze więc jak najlepiej zad­bać o swo­jego malusz­ka. Warto również wiedzieć, że mianem badań pre­na­tal­nych określa się także USG.

Badania prenatalne prowadzą do poronienia – mit

Prze­siewowe bada­nia pre­na­talne są w 100% bez­pieczne dla dziec­ka – przeprowadza się je na pod­staw­ie krwi czy USG. Bada­nia diag­nos­ty­czne również są niemal całkowicie bez­pieczne, ponieważ dziś korzys­ta się z nowoczes­nego sprzę­tu, a lekarze mają coraz więk­szą wiedzę i doświad­cze­nie. Dobrze pon­ad­to pamię­tać, że zale­ty i korzyś­ci płynące z real­iza­cji takiego bada­nia są wyższe niż (ewen­tu­alne) ryzyko jakichkol­wiek powikłań.

mail