Badania na celiakię - dlaczego warto je wykonać? Przeskocz do treści
coloalert

Badania na celiakię — dlaczego warto je wykonać?

Szy­b­ka i skutecz­na diag­noza nietol­er­ancji glutenu to niezbęd­ny krok w walce z tym nieprzy­jem­nym schorze­niem, a najszyb­szym i najpewniejszym sposobem na jej zdoby­cie jest wyko­nanie gene­ty­cznego bada­nia na celi­ak­ię.

badania na celiakie

Badania na celiakię poprzez analizę materiału genetycznego

Testy DNA stanow­ią obec­nie najlep­szą metodę diag­no­zowa­nia nietol­er­ancji glutenu, a pod­czas ich trwa­nia mate­ri­ał gene­ty­czny pac­jen­ta sprawdzany jest na obec­ność dwóch konkret­nych genów — HLA-DQ2 i HLA-DQ8. To właśnie one umożli­wia­ją rozwinię­cie się celi­akii w orga­nizmie — ich wys­tępowanie będzie więc świad­czyć o skłon­noś­ci do nietol­er­ancji, a ich brak całkowicie ją wyklucza.

Co zyskujesz dzięki badaniu na celiakię?

Gene­ty­czne bada­nia na celi­ak­ię pole­cane są m.in. przez ESPGHAN czyli Europe­jskie Towarzyst­wo Gas­troen­terologii Pedi­atrycznej, Hepa­tologii i Żywienia. Pozwala również na uniknię­cie nieprzy­jem­nej biop­sji jeli­ta cienkiego oraz testów z krwi. Bada­nia DNA są proste w wyko­na­niu, nie wyma­ga­ją żad­nych przy­go­towań ze strony pac­jen­ta, a próbkę moż­na pobrać nawet w domu, bez potrze­by udawa­nia się do lab­o­ra­to­ri­um. Co więce, wystar­czy wykon­ać je tylko raz w życiu, by mieć pewność, że nietol­er­anc­ja glutenu nigdy u Ciebie nie wystąpi.

Rodzaje badania na celiakię

Innym rodza­jem badań na celi­ak­ię są testy sero­log­iczne z krwi, które bada­ją krew pac­jen­ta na obec­ność przeciwciał:

  • prze­ci­wko endomysjum mięśni gład­kich — EmA,
  • prze­ci­wko trans­g­lu­t­a­m­i­nazie tkankowej — tTG,
  • oraz prze­ci­wko deami­d­owanej gli­a­dynie, DGP lub GAF.

Warto jed­nak pamię­tać, że pozy­ty­wny wynik badań sero­log­icznych nie wystar­czy do postaw­ienia pewnej diag­nozy i najczęś­ciej i tak wykonu­je się również gene­ty­czne bada­nia na celiakię.

Komu polecane są badania na celiakię?

Testy gene­ty­czne pozwala­jące wykryć nietol­er­ancję glutenu są rekomen­dowane dla osób, które dostrze­ga­ją u siebie któreś z licznych objawów celi­akii — od nud­noś­ci i wymiotów, aż po prob­le­my ze szk­li­wem, apatię i obniżoną energię. Co więcej, prze­badać powin­ni się także najbliżsi osób już chorych na celi­ak­ię oraz oso­by boryka­jące się z cukrzy­cą typu I, zespołem Dow­na, Williamsa i Turn­era lub choroba­mi tarczycy.

mail