antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

zespół Patau leczenie

now browsing by tag

 
 
zespół patau

Zespół Patau – jedna z najcięższych chorób genetycznych wśród dzieci

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 27 mar­ca 2018 r.  Argu­men­tów za późniejszym macierzyńst­wem nie braku­je. W społeczeńst­wie ist­nieje nawet przeko­nanie się, że mat­ka po 30-tce to mat­ka bardziej odpowiedzial­na, lep­iej przy­go­towana psy­chicznie do nowej roli oraz wyjątkowo troszczą­ca się o zdrowie własne i swo­jego maleńst­wa. Nie bez znaczenia pozosta­je również sta­bil­niejsza sytu­ac­ja…

,,,