antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

zespół Gilberta przyczyny

now browsing by tag

 
 

Zespół Gilberta – choroba metaboliczna prowadząca do wzrostu bilirubiny

Aktu­al­iza­c­ja: 30 lip­ca 2018 r.  Jeśli po spoży­ciu alko­holu, stre­sie lub więk­szym wysiłku fizy­cznym zaob­ser­wu­je­my u siebie dzi­wne zażółce­nie skóry i białek ocznych, wyraźny spadek samopoczu­cia, bóle brzucha lub inne dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego, to może być zespół Gilber­ta –  choro­ba meta­bol­icz­na, uwarunk­owana mutacją poje­dynczego genu. Zespół Gilber­ta — o…

,,,