zespół Gilberta przyczyny

now browsing by tag

 
 
Co to jest zespół Gilberta

Zespół Gilberta – niegroźna choroba metaboliczna

Jeśli po spoży­ciu alko­holu, stre­sie lub więk­szym wysiłku fizy­cznym zaob­ser­wu­je­my siebie dzi­wne zażółce­nie skóry i białek ocznych, wyraźny spadek samopoczu­cia, bóle brzucha lub inne dolegli­woś­ci ze strony układu pokar­mowego, to może być zespołu Gilber­ta – niegroź­na  choro­ba meta­bol­icz­na, uwarunk­owana mutacją poje­dynczego genu. Zespół Gilber­ta jest chorobą o raczej łagod­nym prze­biegu…

,,,