zabieg operacyjny jakie badanie
zabieg operacyjny jakie badanie

zespół Downa diagnostyka

now browsing by tag

 
 

Zespół Downa – trisomia chromosomu 21

Artykuł spon­sorowany, aktu­al­iza­c­ja: 14 mar­ca 2018 r. Gdy słyszymy o zes­pole Dow­na niemal od razu na myśl przy­chodzi nam oso­ba o charak­terysty­cznym wyglądzie, dzi­wnym zachowa­niu i z upośledze­niem umysłowym. Choć więk­szoś­ci z nas wyda­je się, że wie na czym ta choro­ba pole­ga, to nie mamy tak naprawdę więk­szego poję­cia jak…

,,,