banner nova
banner nova

zespół Downa diagnostyka

now browsing by tag

 
 
Co to jest zespół Downa

Zespół Downa – trisomia chromosomu 21

Gdy słyszymy o zes­pole Dow­na niemal od razu na myśl przy­chodzi nam oso­ba o charak­terysty­cznym wyglądzie, dzi­wnym zachowa­niu i z upośledze­niem umysłowym. Choć więk­szoś­ci z nas wyda­je się, że wie na czym ta choro­ba pole­ga, to nie mamy tak naprawdę więk­szego poję­cia jak wyglą­da życie oso­by z dodatkowym chro­mo­somem 21.

,,,