badania po poronieniu
badania po poronieniu

wodorowy test oddechowy

now browsing by tag

 
 
wodorowy test oddechowy a badanie DNA

Wodorowy test oddechowy a badanie genetyczne na nietolerancję laktozy

Wodor­owy test odd­e­chowy (WTO) pozwala sprawdz­ić reakcję orga­niz­mu na cukry, w tym lak­tozę. Przed przys­tąpi­e­niem do takiego tes­tu należy zad­bać o właś­ci­we przy­go­towanie. W prze­ci­wnym razie może­my uzyskać wynik fałszy­wie negaty­wny lub fałszy­wie pozy­ty­wny. Z tego powodu do diag­nos­ty­ki nietol­er­ancji lak­tozy lep­szy jest test DNA, dzię­ki które­mu (w prze­ci­wieńst­wie do…

,,,