badania po poronieniu
badania po poronieniu

technologia CRISPR-Cas9

now browsing by tag

 
 
Dystrofia mięśniowa Duchenne'a

Technologia CRISPR – wyleczy Dystrofię mięśniową Duchenne’a?

Trzy nieza­leżne zespoły badaw­cze z USA przed­staw­iły ostat­nio pier­wsze dowody na to, że za pomocą nowoczes­nej tech­nologii o nazwie CRISPR- Cas9 już niedłu­go będzie moż­na leczyć pac­jen­tów cier­pią­cych na wrod­zone, postępu­jące zani­ki mięśni, takie jak choć­by Dys­trofia mięśniowa Duchenne’a. Dys­trofia mięśniowa Duchenne’a – choro­ba gene­ty­cz­na, która uszkadza mięśnie Na Dys­trofię…

,,,