ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

niedokrwistość

now browsing by tag

 
 
anemia sierpowata

Anemia sierpowata — co trzeba o niej wiedzieć?

Ane­mia sier­powa­ta jest rodza­jem niedokr­wis­toś­ci, której przy­czy­na leży w gene­tyce. W wyniku niepraw­idłowej budowy oraz słabego utle­nienia hemo­glo­biny, czyli czer­wonego bar­wni­ka krwi, krwin­ki czer­wone przy­bier­a­ją charak­terysty­czny, sier­powaty ksz­tałt. Choro­ba jest wynikiem mutacji w genie kodu­ją­cym jeden z łańcuchów hemo­glo­biny β (HBB). Na tę postać wrod­zonej niedokr­wis­toś­ci cier­pią prze­ważnie mulaci oraz…

,,,