antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

mutacje genetyczne rodzaje

now browsing by tag

 
 

Czym tak naprawdę są choroby genetyczne?

Sza­cu­je się, że w samej tylko Polsce na różnego rodza­ju choro­by o uwarunk­owa­ni­ach gene­ty­cznych może cier­pieć nawet od 1 do 2,5 mil­iona osób. Choć naukow­cy mają coraz więk­szą wiedzę na tem­at schorzeń o podłożu gene­ty­cznym, to jed­nak przy­czyny roz­wo­ju wielu z nich w dal­szym ciągu pozosta­ją dla nas wielką tajem­nicą.…

,,,