antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

mutacja genu BRCA1

now browsing by tag

 
 
badania genetyczne

Badania genetyczne nad rakiem — nowa inicjatywa warszawskich naukowców

Według danych statysty­cznych u co czwartej oso­by z rakiem choro­ba jest spowodowana nosi­cielst­wem mutacji gene­ty­cznej. Zmi­any te moż­na jed­nak wykryć odpowied­nio wcześnie i otoczyć takiego pac­jen­ta spec­jal­isty­czną opieką. Jak zmniejszyć liczbę zgonów wywołanych nowot­wora­mi o podłożu gene­ty­cznym? Na to trudne pytanie już od dłuższego cza­su próbu­ją odpowiedzieć naukow­cy z Uni­w­er­syte­tu Warsza­wskiego…

,,,