antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

Innovative Medicine Initiative

now browsing by tag

 
 
choroba Alzheimera

Czy będą nowe badania nad chorobą Alzheimera?

Od lip­ca tego roku pol­skie ośrod­ki badaw­cze oraz uczel­nie wyższe i przed­siębiorstwa zaj­mu­jące się ochroną zdrowia mogą ubie­gać się o granty na bada­nia naukowe w ramach pro­gra­mu Inno­v­a­tive Med­i­cine Ini­tia­tive 2. Ruszyła bowiem kole­j­na, pią­ta już edy­c­ja konkur­su prowad­zonego właśnie przez IMI. Tym razem sku­pi­ono się na choro­bie Alzheimera oraz…

,,,