ból brzucha wzdęcia baner
ból brzucha wzdęcia

hemofilia

now browsing by tag

 
 
choroby genetyczne mężczyzn

Choroby genetyczne, na które zapadają tylko mężczyźni

Nie od dziś wiado­mo, że geny mają ogrom­ny wpływ na życie każdego człowieka. Będą one decy­dowały o jego wyglądzie zewnętrznym, charak­terze i upodoba­ni­ach. Kolor oczu lub włosów nie jed­nak jedyną cechą jaką otrzy­mamy „w spad­ku” po bio­log­icznych rodz­i­cach. W podob­ny sposób dziedz­iczymy po nich również różnego rodza­ju schorzenia. Lista wszys­t­kich…

hemofilia

Hemofilia — niebezpieczna, genetyczna choroba krwi

Hemofil­ia – rzadziej nazy­wana krwaw­iczką – to choro­ba gene­ty­cz­na krwi, której cechą charak­terysty­czną jest upośledze­nie pro­ce­su krzep­nię­cia krwi. Będzie ono rezul­tatem braku tzw. czyn­ników krzep­nię­cia we krwi chorego. Choć doty­czy ona praw­ie wyłącznie chłopców, to zdarza­ją się bard­zo spo­rady­czne przy­pad­ki hemofil­ii wśród kobi­et. Hemofil­ia ma zazwyczaj charak­ter wrod­zony, co oznacza,…

,,,