antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

hemofilia leczenie

now browsing by tag

 
 
hemofilia

Hemofilia — niebezpieczna genetyczna choroba krwi

Hemofil­ia – rzadziej nazy­wana krwaw­iczką – to choro­ba gene­ty­cz­na krwi, której cechą charak­terysty­czną jest upośledze­nie pro­ce­su krzep­nię­cia krwi. Będzie ono rezul­tatem braku tzw. czyn­ników krzep­nię­cia we krwi chorego. Choć doty­czy ona praw­ie wyłącznie chłopców, to zdarza­ją się bard­zo spo­rady­czne przy­pad­ki hemofil­ii wśród kobi­et. Choro­ba ta ma zazwyczaj charak­ter wrod­zony, co…

,,,