antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

farmakogenomika

now browsing by tag

 
 
farmakogenomika

Odpowiedz na leki zapisana w genach – czyli czym jest farmakogenomika

Aktu­al­iza­c­ja: 27 wrześ­nia 2017 r.  Już od dłuższego cza­su jesteśmy świad­ka­mi ogrom­nego postępu w zakre­sie badań nad ludzkim DNA. Rozwój gene­ty­ki, tak inten­sy­wny w ostat­nich lat­ach, otwiera naukow­com drogę do tworzenia kole­jnych dyscy­plin naukowych. Jed­ną z takich sto­sunkowo „młodych” gałęzi wiedzy jest far­makogenomi­ka – dzi­ał nau­ki łączą­cy w sobie far­makologię…

,,,