antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

daltonizm a prawo jazdy

now browsing by tag

 
 
daltonizm

Daltonizm – niezdolność do rozróżniania barw

O tym jak wielu panów ma olbrzymie prob­le­my z praw­idłowym rozpoz­nawaniem kolorów wiado­mo nie od dziś. To co tak bard­zo den­er­wu­je nas w mężczyz­nach, a cza­sem bywa nawet przed­miotem żartów i docinek, może być w rzeczy­wis­toś­ci wynikiem poważnego uszkodzenia mózgu lub oczu. Najczęś­ciej jest jed­nak rezul­tatem zmi­an w mate­ri­ale gene­ty­cznym.…

,,,