zabieg operacyjny jakie badanie
zabieg operacyjny jakie badanie

badanie kariotypu

now browsing by tag

 
 
badanie kariotypu

Badanie kariotypu — na czym polega i kiedy je wykonać

Takie badanie pozwala sprawdz­ić, czy kar­i­o­typ – zestaw chro­mo­somów – u danego człowieka jest praw­idłowy. Real­izu­je się je np. w cza­sie badań pre­na­tal­nych, przy pode­jrze­niu choro­by gene­ty­cznej czy przy kłopotach z płod­noś­cią lub poronieni­a­mi. Badanie zwyk­le pole­ga na pobra­niu krwi, ustal­e­niu kar­i­o­ty­pu oraz sprawdze­niu, czy wys­tępu­ją w nim niepraw­idłowoś­ci. Kar­i­o­typ…

zespół Downa

Mała modelka z zespołem Downa – już podbiła serca Brytyjczyków!

Con­nie – Rose Seabourne z Mor­ley w Wielkiej Bry­tanii była wcześ­ni­akiem. Przyszła na świat w 7 miesiącu ciąży. Gdy miała niespeł­na 2 tygod­nie lekarze zdi­ag­no­zowali u niej wadę gene­ty­czną – zespól Dow­na. Już od pier­wszych dni życia dziew­czyn­ka uwiel­bi­ała być fotografowana przez mamę. Dziś robi kari­erę mod­el­ki i pod­pisu­je swo­je pier­wsze…

,,,