antykoncepcja hormonalna baner
antykoncepcja hormonalna baner mobilny

asocjacja Charge

now browsing by tag

 
 
zespół charge

Zespół Charge – choroba genetyczna wywołana mutacją genu CDH7

Zespół Charge to rzad­ka choro­ba gene­ty­cz­na. Bard­zo dłu­go nie znano czyn­ników wpły­wa­ją­cych na jej rozwój. Dziś już wiado­mo, że tym czyn­nikiem jest mutac­ja genu o nazwie CDH7. Początkowo zaburze­nie to było zal­iczane do tzw. asoc­jacji i stanow­iło połącze­nie różnych wad wrod­zonych. W 2004 roku zyskało już jed­nak miano zespołu. W…

,,,